Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna

 

Zajęcia dodatkowe 

 

 

Świat Mandalą malowany

 

CO TO JEST MANDALA?

Mandala to jedna z niekonwencjonalnych metod pracy. Jeden ze sposobów oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych. Celem pracy jest zawsze dobra zabawa połączona z radością i pasją tworzenia oraz poznawania siebie i własnych możliwości.

 

DO CZEGO SŁUŻY MANDALA?

- pobudza i rozwija twórcze myślenie
- wyzwala aktywność twórczą, wytrwałość, konsekwencję w działaniu,
- jest świetnym narzędziem do poznania siebie,
- uspokaja, wycisza i poprawia koncentrację,
- doskonali percepcją, technikę czytania, pisania i liczenia,
- służy do dekoracji pomieszczeń

 

Mandala to znakomita okazja do poznania warsztatu plastycznego dziecka, kształcenia zdolności manualnych i techniki rysunku. Ćwiczy motorykę dzieci, uczy, jak dobierać kolory, kształty, typ kreski. Pozwala na wypracowanie własnego stylu. 

 

 

Gimnastyka korekcyjna

 

 

 

ZASADY I METODY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO 

Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego i obowiązują w niej zasady metodyki wychowania fizycznego. Jednocześnie gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu ćwiczenia mają zastosowanie przede wszystkim  do korekcji postawy ciała.  Powoduje to, że specyficzne są również zasady i metody stosowane w gimnastyce korekcyjnej.

 

DOBÓR ĆWICZEŃ

Układ ciała jaki przyjmuje dziecko przed przystąpieniem do ćwiczeń może:

- ułatwić lub utrudnić ruch.

- zapewnić obciążenie lub odciążenie kręgosłupa lub jego pewnych części, albo odcinków ciała.

- powodować korekcje (albo hiperkorekcję) danej części lub odcinka ciała.

-zabezpieczyć przed przenoszeniem się ruchu na odcinki sąsiednie (powodować ograniczenia ruchu tylko do wybranej części lub odcinka).

 

Stosowane w gimnastyce korekcyjnej ćwiczenia powinny być dobrane do rodzaju występującej wady oraz realizowania celów korekcyjnych. Ćwiczenia muszą zapewniać możliwość wykonania ich przez dzieci z zachowaniem pozycji skorygowanej. Konieczność – choćby chwilowej  utraty korekcji w wykonaniu danego ćwiczenia dyskwalifikuje je jako ćwiczenie korekcyjne. Najbardziej pożądane są takie ćwiczenia, które wymuszają utrzymanie pozycji skorygowanej – ćwiczenia, których nie można wykonać inaczej niż poprawnie.

 

WYKONYWANIE ĆWICZEŃ

W wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych główna uwaga winna być zwrócona na poprawność wykonania, to znaczy na przyjęcie i utrzymanie w czasie ćwiczenia pozycji skorygowanej. Musi być ona widoczna:

- w pozycji wyjściowej

- w czasie ruchu

- w pozycji końcowej

- w czasie przerw między ćwiczeniami 

 

Prowadząca-mgr Jolanta Kolanowska

 

 

Język angielski

 

 

 

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego, chcemy bowiem, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny. Poprzez zabawę (m.in. oglądanie bajek w języku angielskim) lektorzy wprowadzają nowe słówka oraz zwroty angielskie. Nauka odbywa się poprzez śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, wyliczanek, a także zabawy ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz dramę. Podczas odgrywania scenek dzieci przyswajają słowa i zwroty potrzebne w życiu codziennym. Uczą się prosić, dziękować, wyrażać uczucia i potrzeby oraz opisywać przedmioty pochodzące z najbliższego otoczenia.

 

Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia.

Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez:

 • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego
 • reagowanie na proste polecenia i pytania,

 

Rozwijanie sprawności mówienia odbywa się poprzez:

 • powtarzanie za nauczycielem, nagraniem,
 • konstruowanie prostych wypowiedzi,
 • odgrywanie scenek lub dialogu,
 • recytacja wierszyka, śpiewanie piosenki,
 • opowiadanie historyjki obrazkowej,

Prowadząca zajęcia: mgr Magdalena Wicher

 

 

 

Kółko matematyczne

 

 

 

Zabawy matematyczne są bardzo ważne w edukacji przedszkolnej. Dają możliwość eksploracji, działania, wyzwalają chęć poszukiwania. Dlaczego więc nie skorzystać z tego, by rozbudzać w dzieciach możliwości poznawcze, wzbogacać ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie.


Matematyka to nie tylko liczby i liczenie! W zajęciach o tematyce matematycznej chodzi szczególnie o to, by rozwijać u dzieci gotowość i zdolność do twórczego myślenia matematycznego, rozwijać radość z nowych nabytych umiejętności i radość korzystania z nich w codziennych sytuacjach, bo przecież… uczymy się czegoś po coś podczas różnego rodzaju zabaw i czynności od najmłodszych lat.

 

 

 

Kółko plastyczne

 

 

 

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami. Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności – usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są bowiem wielkie i zdumiewające. Prace ich są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej.

 

 

 

Rytmika

 

 

 

Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną  z muzyką. Zajęcia rytmiki rozwijają inteligencję emocjonalną dzieci i ich wrażliwość, potrafią dodać energii i wprawić w dobry nastrój, ale i również wyciszyć i uspokoić. Uczestnicząc w zajęciach rytmiki, dzieci rozwijają się wielokierunkowo przy bezpośrednim kontakcie z muzyką wykonywaną na żywo.

 

  Zajęcia rytmiki obejmują:

- Ćwiczenia kształtujące wrażliwość muzyczną oraz umiejętność określania i reagowania na podstawowe elementy muzyki: rytm, tempo, dynamikę, melodię, rejestr muzyczny, barwę dźwięku, metrum, budowę piosenek i prostych utworów

- Naukę układów tanecznych do dowolnie wybranego typu muzyki, w tym muzyki klasycznej oraz naukę tańców ludowych i narodowych

- Grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych oraz instrumentacje metodą Orffa utworów muzyki klasycznej

- Wykonywanie piosenek z rytmicznym lub ilustracyjnym ruchem lub z układami rytmicznymi

- Zabawy ruchowe: z piosenką, rytmiczne, ilustracyjne, z problemem muzycznym

- Ćwiczenia rozwijające motorykę, sprawność i estetykę ruchu oraz rozwijające orientację w przestrzeni

- Ćwiczenia kształtujące poczucie porządku, dyscypliny i dokładności, kształtujące umiejętność współdziałania z grupą

- Ćwiczenia i zabawy rozwijające inwencję twórczą i możliwość indywidualnego wypowiadania się.


Co zyskuje dziecko uczestnicząc w zajęciach rytmiki?

 • Rozwija uzdolnienia muzyczne, a także szeroko pojętą sprawność ruchową i umysłową
 • Uczy się układów rytmicznych i tanecznych
 • Umie zaśpiewać piosenki o zróżnicowanej tematyce
 • Ćwiczy dykcję
 • Rozwija wyobraźnię
 • Kształci słuch muzyczny, rozwija pamięć słuchową, wzrokową i kinestetyczną
 • Przygotowując się do występów publicznych, zyskuje pewność siebie
 • Pożytecznie i przyjemnie spędza czas, bawiąc się z rówieśnikami zyskuje umiejętność pracy w grupie
 • Pogłębia swą wiedzę o świecie i wzbogaca zasób słownictwa.

 

 

 

Robotyka

 

 

 

Jaki jest cel zajęć?
Zajęcia robotyki w przedszkolu spełniają wiele celów, a to tylko niektóre z nich:

 • zapoznanie z ideą programowania (co to znaczy programować/kodować?)
 • zapoznanie z koncepcją robota (co to jest robot?)
 • ćwiczenie interpretacji instrukcji obrazkowej w celu zbudowania robota
 • rozwój zdolności manualnych
 • zapoznanie z graficznym językiem kodowania, eksperymentowanie ze zmianą ustawień programu i konstrukcji robota oraz przewidywanie konsekwencji zmian

 

Na czym polegają zajęcia?
Dzieci w małych zespołach budują konstrukcję na podstawie instrukcji z laptopa. Następnie podłączają konstrukcję do laptopa za pomocą przewodu USB i programują ją. Programowanie odbywa się poprzez łączenie graficznych bloczków w sekwencje. Roboty z klocków 1.0 poruszają się podłączone do laptopa. Na koniec dzieci wykonują proste zadania przedstawione przez lektora oraz bawią się konstrukcją modyfikując dowolnie program i konstrukcję.

 

Firma realizująca zajęcia w naszym przedszkolu: 
Happy Robot


więcej na stronie http://happyrobot.pl

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-16