Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Program adaptacyjny
Program adaptacyjny

PROGRAM ADAPTACYJNY

„MAMO –TATO BĘDĘ DZIELNYM PRZEDSZKOLAKIEM”.

 


 

Wstęp

 

„Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w środowisku sprzyjającym pracy,
dziecko może dotrzeć do krańców świata.”

Celestyn Freinet

Program adaptacyjny „MAMO, TATO - BĘDĘ DZIELNYM PRZEDSZKOLAKIEM” skierowany jest do rodziców dzieci rozpoczynających przygodę z przedszkolem. Jego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w łagodzeniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego.

Adaptacja dziecka do nowej roli i sytuacji może być okresem trudnym oraz długim zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Wieloletnie obserwacje zachowań dzieci i rodziców w pierwszych dniach września, ich przykrych doznań emocjonalnych związanych z rozstaniem, obaw rodziców pozostawiających swoje pociechy pod opieką obcych osób, niepokojów o to, czy dziecko poradzi sobie samo w nowych warunkach, skłoniły nas do opracowania programu adaptacyjnego, który pomoże szybciej i łagodniej zaadaptować się dziecku do warunków przedszkolnych, a rodzicom w pełni zaufać personelowi przedszkola i powierzyć mu swoje dziecko pod opiekę.

Aby proces adaptacyjny przebiegał sprawnie i zgodnie z potrzebami oraz możliwościami psychofizycznymi dziecka, musi zaistnieć ścisła współpraca między rodzicami a pracownikami przedszkola. Placówka wspólnie z rodzicami jest odpowiedzialna za bezstresowe wprowadzenie dziecka do przedszkola i uczynienie go szczęśliwym przedszkolakiem. Dziecko przekraczając po raz pierwszy próg placówki przedszkolnej rozpoczyna nowy etap w swoim rozwoju. Moment ten należy do najbardziej trudnych i znaczących w jego życiu. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą rówieśników, rozstanie się z najbliższymi osobami, zaistnienie i funkcjonowanie w nowym środowisku. Taka sytuacja przysparza mu wiele trosk i trudności. Może powodować poczucie zagubienia, wywołać negatywne emocje. Dlatego ważne jest, by dziecko poznawało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. W sytuacji pandemii koronawirusa adaptacja może być jeszcze trudniejsza. Rozstanie dziecka z rodzicem przed drzwiami przedszkola dla wielu dzieci może być szczególnie bolesne.

Program adaptacji do przedszkola - to działania pedagogiczne, które w pełni sprzyjają rozładowaniu negatywnych doznań dziecka, zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój we wszystkich obszarach rozwojowych.

W chwili zapisania dziecka do przedszkola, placówka wspólnie z rodzicami bierze na siebie odpowiedzialność za bezstresowe wprowadzenie dziecka do przedszkola i uczynienie go szczęśliwym przedszkolakiem. Żeby proces adaptacyjny dziecka do przedszkola przebiegał sprawnie musi zaistnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami a pracownikami przedszkola. Ich wspólny wysiłek ułatwi dzieciom sprawne przystosowanie się do nowego środowiska.

Mając na uwadze dobro dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną powstał poniższy program adaptacyjny „MAMO,TATO–BĘDĘ DZIELNYM PRZEDSZKOLAKIEM uwzględniający Podstawę programową wychowania przedszkolnego

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. )

Program został także zaktualizowany o wytyczne związane z funkcjonowaniem przedszkola w szczególnym reżimie sanitarnym.


 

Założenia ogólne programu

Cele główne programu 

 • Stworzenie dzieciom optymalnych warunków wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych sprzyjających dobrej adaptacji w przedszkolu.
 • Wspomaganie pedagogiczne rodziców, opiekunów w przygotowaniu ich dzieci  do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

Cele szczegółowe programu 

 • Zmniejszenie u dzieci trudnych napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem.
 • Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem.
 • Nawiązanie kontaktu w relacjach: nauczyciel – dziecko, nauczyciel – rodzic.
 • Motywowanie rodziców oraz pracowników przedszkola do zapewnienia optymalnych warunków do łatwej adaptacji.
 • Pedagogizacja rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb  dziecka jako warunku prawidłowego rozwoju.
 • Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola (ich  upodobania, potrzeby dzieci).

 

Formy działań adaptacyjnych

 

Zajęcia organizowane w przedszkolu

 • aklimatyzacja dzieci do warunków przedszkola,
 • zapoznanie się nauczyciela z dziećmi i ich poziomem rozwoju,
 • zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola oraz ogrodem przedszkolnym,
 • stwarzanie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej zdobyciu zaufania dzieci,

Zapisy dziecka do przedszkola

 • rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi podczas zapisywania do przedszkola (w miarę możliwości)
 • zwiedzanie przedszkola, (w miarę możliwości)
 • zapoznanie rodziców ze stroną internetową przedszkola.

Zebranie adaptacyjne (stacjonarnie lub zdalnie)

 • zapoznanie rodziców z programem adaptacyjnym, (w miarę możliwości stacjonarnie lub zdalnie),
 • zapoznanie z rodzajami trudności, związanych z adaptacją dziecka w przedszkolu
 • uzyskanie informacji na temat pożądanych umiejętności jakie powinno posiadać dziecko wstępujące w progi przedszkola,
 • pozyskanie informacji na temat dziecka, poprzez  wypełnienie ankiety informacyjnej „Moje dziecko”.

Zajęcia i zabawy adaptacyjne z dziećmi

 • zabawy integracyjne – mające na celu bliższe poznanie osób pracujących w grupie, poznanie imion kolegów, poznanie własnego ciała, (z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19)
 • zabawy umożliwiające zapoznanie dzieci z szatnią, łazienką, znaczkami indywidualnymi, salą zabaw i zabawkami,

Adaptacja rodziców

 • badanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola (drogą e-mail lub na zebraniach stacjonarnych lub zdalnych)
 • ustalenie zasad kontaktu i współpracy
 • zebrania grupowe (stacjonarnie lub zdalnie) lub kontakt drogą e-mail lub telefonicznie

Aktualizowanie tablicy informacyjnej dla rodziców ( w razie braku możliwości korzystania z tablicy w przedszkolu za pomocą poczty elektronicznej)

 • propozycje zadań edukacyjnych i wychowawczych  do pracy z dziećmi na dany miesiąc,
 • repertuar wierszy i piosenek do pracy z dziećmi,
 • aktualności z życia grupy, ogłoszenia.
 • aktualne Informacje na stronie internetowej przedszkola.

 

Treści programowe

 • poznanie nowego środowiska,
 • poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola,
 • poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich, uważne chodzenie po schodach korzystanie z poręczy,
 • nieoddalanie się od określonych pomieszczeń i miejsc zabaw,
 • dochodzenie do samodzielności w ubieraniu się, rozbieraniu, spożywaniu posiłków i korzystaniu z łazienki,
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,
 • wspólne porządkowanie zabawek w sali po skończonej zabawie,
 • wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami spotkanymi w szatni, na podwórku (z uwzględnieniem nowych zasad związanych z reżimem sanitarnym)
 • słuchanie nauczycielki, podchodzenie na jej przywołanie,
 • poznanie i przystosowanie do określonego rytmu dnia,
 • zapoznanie z zasadami, regułami i normami obowiązującymi w grupie przedszkolnej oraz integracja w grupie,

 

Metody pracy wykorzystywane podczas realizacji programu

Dla osiągnięcia realizacji założonego głównego celu programu, czyli zapewnienia warunków szybkiej adaptacji dziecka w przedszkolu wskazane jest stosowanie metod:

 • elementy Pedagogiki Zabawy, ułatwiające integrację grupy,
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe,
 • opowieści ruchowe,
 • wybrane metody aktywne: zabawy w kręgu, drama, improwizacja,
 • zabawy naśladowcze,
 • tańce integracyjne (KLANZA),
 • opowiadania, bajki, inscenizacje,
 • techniki relaksacyjne.

Dziecko za pomocą tych metod, poprzez podstawową formę aktywności, jaką jest zabawa  nabywa nowych umiejętności, uczy się współdziałania w grupie rówieśniczej.              


 

Ewaluacja programu

Celowość i efektywność proponowanych działań należy monitorować przez cały okres procesu adaptacyjnego. Proponowane sposoby monitoringu to:

 • ankieta dla rodziców
 • osiągnięcie podstawowych umiejętności przystosowawczych – obserwacja zachowań
 • dzieci {Arkusz obserwacji dziecka 3-letniego}
 • zdjęcia
 • scenariusze zajęć integracyjnych

 

ZAŁĄCZNIKI

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 • Nie przeciągaj pożegnania przed drzwiami przedszkola,
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
 • Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może to być forma przekupywania, lecz raczej nagrody. Z czasem ten bodziec stanie się zbędny.
 • Kontroluj co mówisz. Zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz: „teraz możemy iść do domu”. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.
 • Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu – to powoduje niepotrzebny stres.
 • Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata lub inna osoba, którą dziecko zna.
 • Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko, w miarę dokładnie: nie mów „przyjdę, kiedy skończę pracę”, ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice kończą pracę. Lepiej powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po obiedzie/po zupie”. Jest to dla dziecka dobra miara czasu gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze jest to, by dotrzymywać słowa!
 • Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz podczas rozstania. Takie zachowania są u dziecka rozpoczynającego funkcjonowanie poza środowiskiem rodzinnym zupełnie normalne! Jednak kiedy zobaczy, że rodzic czuje się niepewnie w sytuacji pozostawiania go w przedszkolu, będzie miało wrażenie, że dzieje się coś złego, a to spotęguje stres.
 • Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do sali, ponieważ absorbują je nowi koledzy, wielość zabawek, a życzliwa i uśmiechnięta pani uspokoi, zajmując uwagę dziecka czymś miłym i pozytywnym.
 • Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre. Dzieci lubią, gdy ich świat jest uporządkowany i ma swoją harmonię. Brak zasad i wymogów ze strony nauczyciela sprawia, że dziecko odczuwa chaos, a to powoduje brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela (w razie braku możliwości kontaktu na żywo za pomocą poczty elektronicznej). To osoba, która spędza z dzieckiem większość dnia więc doskonale je zna i jest kompetentna w swoim zawodzie. Na pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie.

PAMIĘTAJ !

ŻEGNAJ I WITAJ SWOJE DZIECKO ZAWSZE Z UŚMIECHEM


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-16