Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Wspomaganie rozwoju
Wspomaganie rozwoju

                          

 

 

„W każdym dziecku istnieje nieskończona potrzeba kochania go takim, jakie jest, z całą jego indywidualnością”

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 

    Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej realizują program przedszkola z odpowiednimi modyfikacjami, które uwzględniają indywidualne potrzeby, możliwości psychofizyczne i ograniczenia wynikające z rodzaju niepełnosprawności.

    Oddziaływanie terapeutyczno-wychowawcze obejmuje realizację treści dotyczących rozwoju społeczno-emocjonalnego, jak i ćwiczenia w następujących obszarach: dotyk, smak, wzrok, słuch, węch. Uwzględnia również ćwiczenia usprawniające narządy mowy oraz ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową i orientację przestrzenną.

   Zajęcia terapeutyczne mają na celu:

 • naukę i doskonalenie czynności samoobsługowych;
 • wyrównywanie braków intelektualnych i psychoruchowych dziecka;
 • stymulowanie rozwoju;
 • usprawnianie funkcji psychicznych.

    Ze względu na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością, specjalna organizacja procesu edukacyjnego umożliwia modyfikację toku prowadzonych zajęć.

    Istotna jest przyjazna atmosfera, mobilizująca dziecko do przezwyciężania trudności, a także wykorzystanie różnorodnych metod, technik i pomocy, aby praca przyniosła jak najlepsze rezultaty.

Przedszkole dysponuje również salą, w której odbywają się zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

 

 

Konsultacje logopedyczne

 

Terminy konsultacji logopedycznych ustalane są indywidualnie, odbywają się po zgłoszeniu informacji o potrzebie konsultacji nauczycielowi/nauczycielom prowadzącym grupę.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu mają formę:

 • Indywidualnej terapii,
 • Pracy w małych zespołach
 • Profilaktyki w grupach
 • Konsultacji dla rodziców i nauczycieli

Opiekę logopedyczną nad naszymi przedszkolakami sprawuje mgr Joanna Juszczak-Guca (pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog).

 

 

Rewalidacja indywidualna

 

Rewalidacja jest procesem nauczania i wychowania specjalnego polegającym na dążeniu do przywrócenia  każdemu uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunków do możliwie najbardziej wszechstronnego rozwoju i pożytecznego włączenia  się w życie społeczne.

Celem zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest:

 • kształtowanie umiejętności współdziałania
 • wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby było ono jak najlepiej przygotowane do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie, niezależnie i godnie.
 • poszerzanie repertuaru czynności samoobsługowych, doskonalenie ich.

Metody i sposoby udzielania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- elementy Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania prof. J. Cieszyńskiej

- elementy Metody Dobrego Startu, prof. M. Bogdanowicz

- elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- elementy Metody integracji sensorycznej

- elementy terapii Knilla

- elementy neurokinezjologicznej terapii taktylnej dr Swietłany Masgutowej 

- ćwiczenia ogólnorozwojowe

 

Rewalidację indywidualną w naszym przedszkolu prowadzą:
 

mgr Jolanta Czernichowska

mgr Joanna Juszczak-Guca

mgr Patrycja Kural

mgr Olga Kustra

 

 

Organizację pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w przedszkolu regulują przepisy:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Poz. 1643)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649)


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-16