Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  /  Konkurs
Konkurs
data dodania: 2022-03-07 19:01:23

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego

„Wiosenna marzanna”

 

I. Organizator konkursu :

Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Dymnej w Krakowie


II. Cel konkursu:

1) Rozwijanie estetyki i wyobraźni oraz umiejętności artystycznych uczestników.

2) Kultywowanie tradycji powitania wiosny.

3) Integracja Rodzin z przedszkolem.

 

III. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających
do  Samorządowego Przedszkola nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi
 im. A. Dymnej w Krakowie oraz ich rodzin (rodzeństwa, rodziców);

2)  Technika prac: dowolne techniki plastyczne, przestrzenne.

3) Format pracy jest dowolny.

4) Do pracy należy dołączyć metryczkę  zawierającą imię i nazwisko autora (autorów) oraz grupę do której uczęszcza.

5). Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

6) Do pracy konkursowej należy dołączyć zgody stanowiące załączniki nr 1, 2  będące integralną częścią niniejszego regulaminu.

7) Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród w Konkursie.

8) Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników przedszkola.

9) Prace należy dostarczyć do przedszkola do 28 marca 2022 roku
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 marca 2022 roku.

O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przedszkolnej strony internetowej.


IV. Kryteria oceny pracy:

1) Zgodność z tematem.

2) Interpretacja własna tematu i oryginalność.

3) Walory artystyczne.

4) Kreatywność

 

V. Nagrody dla laureatów.

W konkursie przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody  rzeczowe (za zajęcie I, II
 i III miejsca)

Nagrodzone prace będzie można obejrzeć na stronie internetowej przedszkola


Koordynatorzy konkursu : mgr Urszula Średniawa, Olga Kustra

 

 

 

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica (wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka: ......................................................................…………………………..

Nazwa, adres placówki: .....................................................................…………………………….

Wyrażam zgodę na ekspozycję pracy konkursowej mojego dziecka dla potrzeb konkursu  plastycznego  pt. „Wiosenna marzanna” organizowanego przez Samorządowe Przedszkole nr 35 w Krakowie.

                                                                                                       

  ….......................................                                                   ….....................................

(miejscowość i data)                                                    (podpis rodzica/opiekuna)

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 września 2016r. (zwane dalej RODO)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

..........................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

w związku z udziałem w przedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Wiosenna marzanna”  organizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 35 w Krakowie, w celu przetwarzania i umieszczania danych osobowych na stronie internetowej placówki.

 

……………………….………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę